Национален парк Източна Македония и Тракия

(АПОСИК) Отдел за управление на национални паркове Нестос – Вистонида и Родопи

ДЕЛТА НЕСТО

Делтата на Нестос има обща площ от приблизително 550 000 акра и се намира на южната граница на регионалната единица Кавала и Ксанти.

Това е една от най-важните влажни зони в страната и в Европа, поради обхвата и разнообразието на своите местообитания. Делтата на Нестос е създадена от отлаганията на транспортирани материали, пренесени от реката до нейното устие, докато формирането й е повлияно от действието на реката и морските вълни. Включен е в Списъка на влажните зони с международно значение, в Рамсарската конвенция, принадлежи към мрежата Натура 2000, както и към Специалните защитени зони на орнитофауната на Европейския съюз.

Във влажния комплекс на делтата включва седем малки езера в североизточната част на Хрисуполи, както и осем лагуни. Най-различни са лагуните Васова, Ератейну, Агиасматос, Керамотис, Монастираки, Манганон и Еразмио.

Също така, тук на площ от 4500 хектара се простира важната за екологичната си стойност “Мега Дасос” (Коца Орман), която е най-голямата естествена крайречна гора в Гърция, тъй като нейното съществуване не зависи само от дъжда, а главно по водите на реки и езера.

Флора: В района на Делтата се простира истинска мозайка от растителни съобщества, като пясъчни дюни, халофитна растителност, тръстикови лехи, гъсталаци с острица, ливади с бурла и водна растителност. Фауна: Във водите на река Нестос живеят 21 вида риби, от които 6, като траковелоница и микросирко, са ендемични за по-широкия район, докато други 36 вида се срещат в лагуните и в устията на реката.

Що се отнася до орнитофауната, общият брой на наблюдаваните видове, които гнездят, зимуват или просто преминават тук, възлиза на 277.

Основните са гмурецът, стридата, белата бяла чапла, малката бяла чапла, гмурецът, но също така и гмурецът, зеленоглавата патица, белочела гъска, черният щъркел и мустакът.

 От застрашените хищни птици тук се срещат морският орел, скалният орел, скалният орел и кресливият орел.

Делтата на Нестос е единствената област в Европа, където рядко срещаните Агатокалимана и тук живее единствената у нас дива популация на колхидски фазан. В по-широкия район на делтата на Нестос живеят най-малко 20 вида бозайници, сред които видрата и особено чакалът са с голямо значение, като тук е най-голямата популация на този вид у нас. И накрая, тук срещаме съответно 11 и 22 вида земноводни и влечуги.

Skip to content